PCB-sanering

PCB, polyklorerade bifenyler, är miljögifter som fram till början av sjuttiotalet ofta ingick i fogmassor, golvmassor och isolerrutor. Specialutbildade tekniker från SanMix inventerar och tar prover för att hitta PCB i fastigheter och upprätta åtgärdsplaner om gränsvärdena överskrids. De arbetar snabbt och effektivt med den senaste tekniken i enlighet med Svenska Fogbranschens Riksförbunds riktlinjer och ser till att PCB-haltigt avfall tas om hand på ett korrekt och säkert sätt.

Alla våra tjänster