Rivning

Vid allvarligare skador kan det ofta bli nödvändigt med rivningsarbeten i olika omfattning, något som vi på SanMix har lång erfarenhet av – oavsett om det handlar om väggar, golv eller tak.

Ett effektivt rivningsarbete kännetecknas av god dammkontroll för att undvika onödiga följdskador. Detta löser vi med undertrycksventilation, dammfällor och omsorgsfull avspärrning, alltid med största möjliga hänsyn till verksamheter som måste kunna fortgå i anslutning till de drabbade lokalerna.

Grundlig kartläggning

Vi börjar alltid med en grundlig besiktning för att ta reda på el, vatten och avloppsrör är dragna – och inte minst för att avgöra om det kan finnas miljöskadliga ämnen som behöver tas om hand på speciella sätt, som till exempel PCB eller asbest. Båda dessa är exempel på ämnen som kräver omfattande specialistkunskaper och certifieringar för att kunna tas om hand på ett säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.

Efter rivningen grovstädar vi och tar hand om avfallet, även de miljöfarliga ämnena, på ett säkert sätt. Rivningsarbetet dokumenteras genom hela processen, så du kan förvissa dig om att allt som behöver göras är gjort – på rätt sätt, med rätt metoder.

Återuppbyggnad

Vi på SanMix nöjer oss heller inte med att lämna en riven lokal, utan kan även bistå med en rad grundläggande byggnadsarbeten som byte av fönster och dörrar, återställande av gipsväggar med eller utan tillkommande målning, och så vidare – du avgör själv vilken nivå du önskar.

Alla våra tjänster